Wczesne wspomaganie rozwoju

Jesteś tu: » Strona główna » Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe, intensywne działania podejmowane w celu pobudzenia psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych niepokojących sygnałów  w jego rozwoju do podjęcia przez dziecko nauki w Szkole Podstawowej.

 

Jakie dzieci mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju to forma pomocy skierowana do dzieci u których rodzice(opiekunowie) lub lekarze dostrzegli symptomy nieprawidłowego rozwoju.

 

Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać dzieci w wieku przedszkolnym:
- upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 
- z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi 
- zaburzeniami rozwoju mowy 

- z autyzmem
- z mózgowym porażeniem dziecięcym 
- z zespołem Downa 
- innymi problemami rozwojowymi

 

 

Co powinni zrobić rodzice (opiekunowie) by dziecko objęte zostało wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Aby dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju rodzice (opiekunowie) powinni:

 1. Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( ul. Pionierska 10 w Ustrzykach Dolnych, tel. (13) 461 12 91 w celu wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. W wyznaczonym terminie zgłosić się z dzieckiem do PP-P. W czasie wizyty specjaliści Poradni przeprowadzą z rodzicami (opiekunami) wywiad na temat rozwoju dziecka i zdiagnozują poziom jego funkcjonowania.
 3. Po zakończeniu postępowania diagnostycznego zespół orzekający PP-P podejmie decyzję o wydaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia zespołu i mogą w nim uczestniczyć.

 

Gdzie powinni zgłosić się rodzice (opiekunowie) dziecka, posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Rodzice (opiekunowie) posiadający opinię PP-P o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju powinni zgłosić się do sekretariatu BZPSW w Ustrzykach Dolnych gdzie otrzymają wszelkie informacje związane z organizacją i realizacją zajęć

Gdzie organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w  Ustrzykach Dolnych,
ul. Gombrowicza 37, tel. 0-13 461 11 04,

e-mail:sosw_ud@poczta.onet.pl

 

 

 Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą:

- pedagog,

- psycholog,

- logopeda,

- terapeuta ruchowy

- oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tworzą :

mgr  Lucyna Dacko
mgr Ewa Lejowska
mgr Joanna Krasna
mgr Lech Regiel

Jakie są zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju?

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. Nawiązanie kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka i ustalenie zasad współpracy.
 2. Diagnozowanie poziomu funkcjonowania dziecka w różnych obszarach jego działania.
 3. Opracowanie szczegółowego, wieloprofilowego programu terapeutycznego dla dziecka.
 4. Realizacja programu terapeutycznego.
 5. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności podejmowanych oddziaływań, modyfikowanie programu.
 6. Prowadzenie pełnej dokumentacji wczesnego wspomagania rozwoju.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz udzielanie rodzinie wsparcia psychicznego.
 8. Przekazywanie rodzicom (opiekunom) dziecka wskazówek związanych z realizacja programu terapeutycznego w domu.
 9. Udzielanie rodzicom (opiekunom) pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach związanych z opieką i wychowaniem dziecka.

 

Cele  pracy  zespołu to przede wszystkim:

- podniesienie poziomu ogólnego funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,

- zapoczątkowanie procesu korygowania zaburzonych funkcji,

- kompensowanie braków w rozwoju fizycznym i psychicznym,

- rozwój aktywności własnej,

- wzbudzanie chęci poznawania otaczającego świata,

- zwiększenie stopnia integracji społecznej i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

 

Dlaczego wczesne podjęcie działań wspomagających  ma tak duże znaczenie dla rozwoju dziecka?

Za podjęciem, jak najwcześniej stymulacji rozwoju dziecka przemawiają następujące przesłanki:
    - wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie 
       rozwoju oraz związana z tym możliwość korelacji zaburzeń funkcji i kompresji 
       deficytów
    - możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o następującym przebiegu, a czasem 
       nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych  zmian
    - małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy usprawniania i 
       czynią szybsze postępy
    - uczenie małych dzieci jest łatwiejsze, gdyż wiele zaburzeń narasta z wiekiem i 
       utrudnia terapię i edukację
    - wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których 
       dziecko nie osiągnęło by bez pomocy
    - zgodnie z prawem pierwszeństwa dotyczącym uczenia się, pierwsze umiejętności 
       utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie.


Opracowanie: szkolnastrona.pl